Tag: Resourcefulness

  • Ahia

    Adinkra aChia woC a ka se aChia mEC, na enka se aChia yen. English If you are poor say you are poor, don’t say we are poor.