Nsuo

nsuo ye ma wo nimpadua. sawa fa nsuo de yi afi fre nimpadua no mu. Nsuo ye ma wo nimpadua. Sawa fa nsuo de yi afi fre nimpaudua no mu.

Published
Categorized as Health

Apomutenetene

apcmutEnEtEnE ma nimpadua no ahocden. Apomutenetene ma nimpadua no ahooden.

Published
Categorized as Health

Ahooden aduane

ahocdEn aduanE enE aduanE a ema wo mpcmudEn. Ahooden aduane ene aduane a ye fre no balanced diet. Eye aduane a ema wo mpomuden.

Published
Categorized as Health