Nsuo


nsuo ye ma wo nimpadua. sawa fa nsuo de yi afi fre nimpadua no mu.

Nsuo ye ma wo nimpadua. Sawa fa nsuo de yi afi fre nimpaudua no mu.


Leave a Reply

Your email address will not be published.